اطلاعات تماس با دانشکده اطلاعات تماس با دانشکده

سیرجان - ابتدای جاده بافت

کد پستی: 7813733385

تلفن: 42336901 - 034

فکس: 42336901 - 034

آدرس ایمیل:

کانال تلگرامی: