معرفی امور فرهنگی

3 - معرفی امور فرهنگی

دکتر مرتضی قاسمی نژاد

مدیریت امور فرهنگی

استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

morteza_ghasemi2010@yahoo.com

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۴۷