کارکنان

432 239x300 - کارکنان

دکتر محسن اسدی زیدآبادی

سرپرست اداره امور فرهنگی

m.asadi@sirjantech.ac.ir

 

احمد بهاء الدینی

کارشناس امور فرهنگی

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۹

 

لطفا جهت تایید درخواست های آموزشی، با شماره تلفن ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۱ (خانم نورمندی پور) تماس بگیرید.